0
نمناک

برای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت برنامه های گوناگونی وجود دارد. یونان از معدود کشور های اروپایی است که اقتصادش از بحران مالی 2008، هنوز بهبود نیافته است. قطع دسترسی به این بازار بدون رسیدن به توافق به

Comments